•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     منشور اخلاقي بانك ايران زمين

     اخلاق اداري نزد امام علي (ع) از چنان جايگاهي برخوردار بود كه آن حضرت در نخستين خطبه حكومتي خود، آن را اساس امور، معرفي نمود. آن حضرت همچنين، صداقت و صراحت دركار را از جمله مهمترين مسائل اخلاقي در چنين عرصه اي مطرح كرده است .چنانچه حضرتش فرموده است :
     ((مردم ، به خدا سوگند، شما را به هيچ طاعتي وادار نمي كنم مگر اينكه پيش از شما خودم به آن عمل كنم و شما ،را از معصيتي نهي نمي كنم مگر اينكه پيش از شما ،خود از آن كناره گيري نمايم )).
     در راستاي تحقق عدالت اقتصادي ، اجتماعي و رعايت اخلاق حرفه اي بانكداري در محيط كار كه مقدمه آن، پايبندي به ارزش هاي اخلاقي و اسلامي است ،كاركنان بانك ايران زمين به منظور ارج نهادن به مشتريان و حفظ كرامت و ارزش هاي والاي انساني ، خود را مقيد به رعايت اصول زير مي دانند .
     • ما بر اين اعتقاديم كه دنيا محضر خدا است پس در پيشگاه خداوند، مراقب جزئي ترين رفتار خود هستيم .
     • ما بر اين اعتقاديم كه نظم، وقت شناسي و آمادگي براي ارائه خدمات، از اصول مسلم و قطعي براي موفقيت بانك مي باشد.
     • ما بر اين اعتقاديم كه در گردش كار بانك، مشتري "اصل " است و از همين رو ،انجام خواسته هاي به حق و جلب رضايت او را بر خود فرض مي دانيم .
     • ما بر اين اعتقاديم كه شفافيت، شرط لازم جهت ايجاد اعتماد و حفظ وفاداري مشتريان است و در اين بانك ،به اين مهم به عنوان يك ارزش نگريسته  و به آن عمل مي شود.
     • ما بر اين اعتقاديم كه سود اقتصادي، تنها در سايه توليد ارزش افزوده به دست مي آيد و به همان ميزان نيز قابل توجيه است وما هرگز آن را تنها يا مهمترين انگيزه خويش قرار نمي دهيم.
     • ما بر اين اعتقاديم كه بايد دانش خود را در زمينه فعاليت هاي سازماني، به روز نگه داريم و مطلوب ترين خدمات را به مشتريان ارائه دهيم .