•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     اهداف بانك

     • توسعه فرهنگ كسب و كار خصوصي.
     • بسط و گسترش بازار هدف و افزايش روزمره فعاليتهاي تجاري، توليدي و خدماتي، از طريق انجام فعاليتهاي اعتباري و اعطاي تسهيلات.
     • تجهيز منابع و هدايت آنها به جانب فعاليتهاي مولد در بخشهاي مختلف بازرگاني، توليدي و خدماتي و مسكن و ساختمان.
     • ارائه خدمات پولي كارآمد به دارندگان منابع مالي ، كارآفرينان و متقاضيان ذيصلاح (واجد شرايط).
     • توسعه، عرضه و خلق ابزارهاي نوين بانكي و شناسايي و اجراي شيوه هاي جديد تجهيز و تخصيص منابع.
     • بهره برداري و استفاده بهينه از فرصتهاي محيطي، جهت حفظ و افزايش سرمايه هاي مشتريان و سهامداران.
     • فراهم آوردن سود بالاتر براي سپرده گذاران و سهامداران.
     • كسب اعتبار و حسن شهرت براي بانك در كليه فعاليتها و ايجاد زمينه هاي لازم جهت رشد كمي و كيفي بانك.
     • سبقت از رقبا در بازار پول و سرمايه از طريق شناسايي فرصتها و تهديدها و بهره برداري مناسب و بهينه فرصتها.
     • جلب اعتماد مردم و رضايتمندي مشتريان.