• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   اعضای هیات مدیره

   آقای مجید شایسته آقای عبدالمجید پورسعید

   رئیس هیات مدیره

   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   آقای علی آعبدالله آقای هادی قدیمی
   عضو هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره

   آقای مجتبی شیروانی هرندی آقای دکترسعید قربانی
   عضو هیات مدیره

   عضو هیات مدیره

   آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی
   عضو هیات مدیره