•    
    •  
     سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
     در حال حاضر سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانك به شرح ذيل مي باشد :
     سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت روزشمار عادي :
                                         حداكثر  %10