•    
    •  
     سپرده قرض الحسنه جاري
     سپرده قرض الحسنه جاري يكي از مهمترين ابزارها در مبادلات پولي و بازرگاني ميباشد.كه بانك بر اساس قرار داد منعقده با متقاضي ، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري افتتاح مي نمايد. برداشت و يا انتقال از اين حساب مي تواند از طريق چك، كارت هاي الكترونيكي و يا ساير ابزارهاي مجاز انجام پذيرد.
     بانك ايران زمين با توجه به شرايط افتتاح اين حساب براي مشتريان خود نسبت به افتتاح حساب جاري اقدام مي نمايد و دسته چك به آنها تحويل ميدهد.
     صاحبان حساب جاري در بانك ايران زمين ميتوانند در شعب بهم متصل در سراسر كشور بوسيله برگ چك ، پرداختهاي خود را در وجه خود يا ديگران انجام و يا وجوه خود را به اين حساب واريز نمايند.

      

     شرايط افتتاح حساب براي شخص حقيقي:
     بانك مي تواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حساب جاري براي شخص حقيقي نمايد:
     • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي يا صدور حكم رشد از دادگاه صالحه
     • نداشتن سابقه چك برگشتي.
     • حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 21 قانون صدور چك
     • نداشتن بدهي غير جاري
     • معرفي فردي به عنوان وكيل براي شخص خاص
     • براي شخص حقيقي خارجي علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و يا اشتغال الزامي است
     شرايط افتتاح حساب براي شخص حقوقي:
     بانك مي تواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي نمايد:
     • دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيات مديره و اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيات مديره عضو مي باشند و همچنين اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا مي باشند، به شرح مندرج در شرايط افتتاح حساب جاري براي شخص حقيقي
     • شخص حقوقي بايد در داخل كشور و در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيده و يا شركت در شرف تاسيس باشد
     • ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسيس و همچنين اختيارات و وظايف قانوني صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي كه به موجب قوانين خاص ايجاد شده و نياز به ثبت در مرجع ثبت شركت ها ندارد
     • ارائه تائيديه از وزارت خارجه براي سفارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهاي بين المللي
     • نداشتن سابقه چك برگشتي
     • حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 21 قانون صدور چك
     • نداشتن بدهي غير جاري