•    
    •  
     شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
      شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عبارتند از:
     • حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي با مدارك مورد نياز و با حداقل مبلغ يكصد هزار يال افتتاح مي شود.
     • هرشخص حقيقي كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
     • افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتي مجاز است كه مادر، وصي و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
     • افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت توسط اشخاص (غيراز ولي، وصي و قيم) به نام خودشان و همچنين مادر به نحوي كه پدر نتواند از موجود حساب افتتاح شده استفاده نمايد، با تنظيم قرارداد وكالت و وصايت در قالب عهد و يا هبه امكان پذير است.