•    
    •  
     شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
      شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت عبارتند از :
     • هرشخص حقيقي (18 سال تمام) يا حقوقي مي تواند با ارائه مدارك مورد لزوم و حداقل مبلغ پانصد هزار ريال اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 1 تا 5 ساله نمايد.
     • چنانچه سپرده گذار قبل از سررسيد نسبت به دريافت قسمتي يا تمام سپرده اقدام نمايد، مبلغ سود، حسب مدت با كسر نيم درصد نرخ سود سپرده متناظر در تاريخ افتتاح سپرده، پرداخت خواهد شد.
     • ساير شرايط مطابق سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مي باشد .