•    
    •  
     شرايط سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت مشترك
     سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت مشترك عبارتند از :
     شخص يا اشخاص حقيقي مي توانند به صورت مشترك، حساب هاي سپرده سرمايه گذاري افتتاح نمايند.
      در حساب هاي مشترك لازم است :
     • نحوه و چگونگي برداشت از حساب به صورت انفرادي و يا مشترك تعيين و اعلام شود.
     • نحوه و ترتيب استفاده از حساب و سود آن (براي سپرده هاي بلند مدت) مشخص شود.
     • ميزان سهم هريك از صاحبان حساب تعيين شود.
      افتتاح حساب از طريق وكيل، قيم و وصي:
     • قيم ميتواند به نام صغير، حساب سپرده افتتاح نمايد، و با اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري ميتواند از حساب برداشت نمايد.
     • در افتتاح حساب توسط قيم، وصي و يا از طريق وكالت، وكيل مي تواند با ارائه وكالت نامه رسمي (ثبتي) موكل حساب سپرده به نام موكل خود در بانك افتتاح نمايد.
     • وصي ميتواند براساس وصيت نامه و به حكم دادگاه براي وارث صغير، حساب سپرده افتتاح نمايد