•    
    •  
     خدمات چك

     تعريف چك
     بر اساس ماده 310 قانون تجارت، چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده و جوهي را كه نزد محال عليه دارد. كلا يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.

      

     انواع چك از نظر بانك (محال عليه)
      چك عادي:
     چكي است كه در موقع گشايش حساب جاري بر اثر تقاضاي كتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد تا با هر برگ آن از حساب خود برداشت يا به ديگري منتقل نمايد.
      چك بانكي:
     چك بانكي چكي است كه طبق درخواست مشتري توسط بانك در وجه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي با استفاده از رمز مخصوص براي شعب همان بانك صادر مي گردد و در كليه شعب قابل نقد كردن مي باشد. لازم به ذكر است كه چك بانكي با امضا ذينفع چك براي چك هاي دروجه اشخاص حقيقي و امضا و مهر شركت براي چك هاي در وجه اشخاص حقوقي در پشت چك قابل انتقال به غير مي باشد.
       چك عمومي يا آمينيبوس:
     اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر و دسته چك خود را همراه نداشته باشد مي تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا آمنيبوس) در اختيار او بگذارد.
      چك تضمين شده:
     چكي است كه از طرف بانك مجاز عهده همان بانك صادر مي گردد. مبلغ مذكور در آن، از طرف بانك صادر كننده تامين و تضمين مي شود.
      چك بين بانكي:
     چكي است كه طبق درخواست مشتري توسط بانك، به عهده يكي از شعب ساير بانكها با استفاده از رمز صادر مي شود. وجه چك هاي بين بانكي نقداً  قابل پرداخت نبوده و بايستي به حساب متقاضي در بانك مقصد منظور گردد. چك بين بانكي عهده ساير بانك ها در صورتي توسط بانك صادر مي گردد، كه ذينفع در بانك پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز به حساب درخواست شده توسط متقاضي صادر مي گردد.

      

     ابطال چك هاي بين بانكي
     براي ابطال چك هاي بين بانكي، بانك مقصد (بانكي كه چك در وجه آن صادر شده) مي بايستي پشت چك صادر شده را مهر نموده و ذكر نمايد كه هيچ عملياتي انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چك به حساب متقاضي اوليه چك، صورت پذيرد.

      

     وصول چك مشتريان
      چك بانك ايران زمين
     مشتريان مي توانند با واگذاري چك بانك ايران زمين به ساير شعب بانك، نسبت به وصول آن اقدام نمايند.
      چك ساير بانك ها
     مشترياني كه در بانك ايران زمين حساب دارند، قادر خواهند بود نسبت به واگذاري چك هاي ساير بانك ها در تهران و شهرستان ها براي وصول اقدام نمايند.