•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     تلفنبانك
     تلفنبانك
     سيستم تلفن بانك ايران زمين يك سامانه اطلاع رساني و ارائه سرويس 24 ساعته مي باشد. اين سرويس  براي افرادي كه امكان مراجعه حضوري به شعب را ندارند و يا در نزديكي آنان شعبه اي وجود ندارد، سرويس مناسبي مي باشد.

      

     فرايند درخواست فعال سازي:
     • افتتاح حساب
     • مراجعه به يكي از نزديكترين شعب بانك و درخواست سرويس براي شماره مشتري خود
     • دريافت رمز

      

     نحوه استفاده از سرويس:
     • تماس با شماره تلفن (24760- 021)
     • ورود از طريق شماره كارت و رمز دوم
     • ورود از طريق شماره سپرده و رمز اول
     • ورود از طريق شماره مشتري و رمز اول

      

     خدمات تلفن بانك براي اشخاص حقيقي:
       كارت و رمز دوم (شما مي توانيد رمز دوم كارت را از دستگاه خودپرداز دريافت نمائيد):
     •  انسداد كارت
     •  دريافت موجودي
     •  صورتحساب (شنيدن 3 گردش آخر و دريافت دورنگار4 گردش آخر)
     •  مديريت پرداخت (پرداخت قبض – خريد شارژ)
       شماره سپرده و رمز اول:
     •   مديريت سپرده (صورتحساب (شنيدن 3 گردش آخر و دريافت دورنگار گردش هاي حساب))
     • مديريت پرداخت (پرداخت قبض – خريد شارژ)
     • مديريت تسهيلات
     • مديريت چك (در صورت ورود با شماره سپرده جاري)
     • انتقال وجه
     • تغيير تنظيمات
     • خدمات عمومي (دريافت شماره شبا)
     • تغيير سپرده پيش فرض
       شماره مشتري و رمز اول:
     • مديريت سپرده (صورتحساب (شنيدن 3 گردش آخر و دريافت دورنگار گردش هاي حساب))
     • مديريت پرداخت (پرداخت قبض – خريد شارژ)
     • مديريت تسهيلات
     • مديريت چك (در صورت ورود با شماره سپرده جاري)
     • انتقال وجه
     • تغيير تنظيمات
     • خدمات عمومي (دريافت شماره شبا)
     • تغيير سپرده پيش فرض

      

     خدمات تلفن بانك براي اشخاص حقوقي:
     • مديريت سپرده (صورتحساب (شنيدن 3 گردش آخر و دريافت دورنگار گردش هاي حساب))
     • مديريت چك (در صورت ورود با شماره سپرده جاري)
     • تغيير تنظيمات
     • خدمات عمومي (دريافت شماره شبا)
     • تغيير سپرده پيش فرض