•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     خريد شارژ سيم كارتهاي اعتباري
     خريد شارژ سيم كارتهاي اعتباري

      براي خريد شارژ اپراتورهاي همراه مي توان از خدمات بانكداري مدرن بانك ايران زمين استفاده نمود: