• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • معاونت ها
   آقای فرهاد اینالوئی
   آقای هادی قدیمی
   معاونت فن آوری اطلاعات
   معاونت عملیات بانکی

   آقای مجید رضی زاده
   آقای مسعود مهردادفر
   معاونت مالی
   معاونت اعتبارات، بانکداری شرکتی و بین الملل
   آقای مهران باوند سوادکوهی

   آقای عباس علی گل زاده
   معاونت طرح و برنامه
   معاونت حقوقی و وصول و مطالبات


   آقای علیرضا دمیرچی


   معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی