• سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
   سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :

   ردیف نوع سپرده نرخ سود علی الحساب
   1 سپرده سرمایه گذاری با سررسید یکسال %16
   2 سپرده سرمایه گذاری با سررسید دوسال
   %18

   مفقودی،سرقت و یا معدوم شدن برگ سپرده سرمایه گذاری:
   در صورت مفقودی یا سرقت برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صاحب حساب میتواند به شعبه بانک مراجعه و نسبت به تنظیم اقرارنامه اقدام و شعبه نیز یک برگ سپرده را با همان شماره حساب و با مشخصات قبلی صادر و پس از مهر المثنی به صاحب حساب تحویل می نماید.