• سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
      در حال حاضر سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک به شرح ذیل می باشد :
      سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی :
      حداکثر 8%