• سپرده های ارزی

   در آینده نزدیک بانک ایران زمین انواع سپرده های ارزی را ارائه خواهد داد .
   انواع سپرده های ارزی :
   1- سپرده قرض‌الحسنه جاری ارزی
   2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی
   3- سپرده سپرده مدت‌دار ارزی
   شرایط عمومی افتتاح سپرده

   شرایط عمومی افتتاح هریک از سپرده‌های فوق مشابه شرایط افتتاح سپرده‌های ریالی در بانک می‌باشد. همچنین به مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ارزی و پس‌انداز ارزی سود تعلق نمی‌گیرد. سود سپرده‌های مدت‌دار ارزی به صورت ارزی و به میزان توافق شده در روز دریافت سپرده خواهد بود که در سررسید سپرده به صورت روزشمار و برمبنای نرخ روز افتتاح سپرده محاسبه و قابل پرداخت و یا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. به سپرده‌های ارزی در صورت ابطال سپرده قبل از سررسید، سودی تعلق نمی‌گیرد.
   الف - اشخاص حقیقی - تکمیل کارت نمونه امضا در شعبه - اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و یا هر نوع مدرک معتبر قابل قبول که معرف هویت واقعی و کامل اشخاص باشد.
   ب - اشخاص حقوقی - تکمیل کارت نمونه امضاء در شعبه - اصل و کپی از اساسنامه شرکت یا موسسه - اصل و کپی از آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور - اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی امضاداران مجاز - ارائه معرفی‌نامه از شرکت یا موسسه ذیربط