• نتیجه قرعه کشی برنامه تلویزیونی بشارت ایران زمین