• فروش اقساطی
   فروش اقساطی

   عقدی است که به موجب آن بنا به درخواست متقاضی ، بانک اموالی را به بهای معین به وی واگذار می نماید به ترتیبی که متقاضی بهای کالا بعلاوه سود متعارف بانک را طی اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص پرداخت نماید.

    

   مدارک لازم برای پرونده معاملات فروش اقساطی:
    در صورتیکه متقاضی دارای «پرونده عمومی» نزد شعبه باشد:
   • برگ درخواست استفاده از تسهیلات فروش اقساطی حسب مورد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در آن نوع کار، مشخصات کامل اموال موضوع فروش اقساطی،بهاء خرید نقدی و شرایط آن، نام و نشانی کامل فروشنده اموال، مورد مصرف اموال مورد درخواست، نحوه و مدت باز پرداخت،وثایق و تضمینات قید شده باشد.
   • پیش فاکتور مربوط که مستقیماً بنام متقاضی یا بانک صادر شده باشد.
   • مدارک و مجوز های لازم در مواردیکه فروش اقساطی برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی و خدماتی صورت پذیرد.
   • اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
   • فتوکپی (تطبیق شده با اصل)  سند مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی.
   • آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و تضمینات متقاضی.
   • قرار داد منعقده معامله فروش اقساطی.
   • یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرار داد تا مرحله واریز و تصفیه آن.
   • سایر مدارک و مجوز هائی که بنظر مرجع تصویب کننده تسهیلات اعطائی و یا اداره امور شعب و شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
    در صورتیکه متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی بوده و فاقد ((پرونده عمومی)) نزد شعبه باشد علاوه بر مدارک فوق حسب مورد اخذ و نگهداری مدارک زیر نیز در پرونده معاملاتی وی ضروری است:
   • فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور تولیدی و خدماتی .
   • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سر قفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی.
   • فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
   • درخصوص اشخاص حقوقی فاقد پرونده عمومی نزد شعبه نیز مدارک و مستندات ذیل باید اخذ و در پرونده معاملاتی آنها نگهداری شود:
   • فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
   • فتو کپی شرکت نامه (در خصوص شرکت غیر سهامی).
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت.
   • لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و مبلغ سهام متعلق به آنها.
   • صورتهای مالی حسابرسی شده به انضمام گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذاشته( در خصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام و اوراق بها دار ) و برای درخواستهای با مبالغ بیش از ده میلیارد ریال.