• مشارکت مدنی
   مشارکت مدنی

   عبارت است از در آمیختن سرمایه نقدی بانک و سرمایه نقدی و یا غیر نقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین.

    
   شرایط اعطای تسهیلات مشارکت مدنی:
   شرایط متقاضی:
   افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک مشارکت نمایند، در صورت ارائه مدارک مورد نیازو فراهم بودن شرایط اعطای تسهیلات می توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک قرار گیرد.
    
   شرایط تسهیلات مشارکت مدنی:
   • دوره مشارکت مدنی ۱ سال میباشد و در مواردی تا ۳ سال قابل تمدید می‌باشد.
   • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می شود.

    

    مدارک مورد نیاز:
   •  برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی ( با توجه به موضوع مشارکت ) که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه لازم برای مشارکت، سهم سرمایه متقاضی و بانک و در صورتیکه سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال، مدت مشارکت، نحوه تصفیه مشارکت، وثائق و تضمینات قید شده باشد.
   • مدارک و مجوزهای لازم در مواردیکه مشارکت مدنی برای اجرای طرحها و یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد.
   • مجوزهای لازم در صورتیکه موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا باشد.
   • صورت برآورد هزینه های قابل قبول در مشارکت( شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر هزینه های قابل قبول طبق دستورالعمل اجرایی) در صورت لزوم مستند به پیش فاکتور های ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب مورد قبول بانک.
   • پیش فاکتور مربوط به خرید کالا در صورتی که مشارکت در امور بازرگانی و یا واردات باشد.
   • فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
   •  فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
   • فتوکپی کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت خارجی می پردازند).
   • فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در خصوص شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
   •  فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها.
   • فتوکپی شرکت نامه (در خصوص شرکت غیر سهامی عام).
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها.
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
   • روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت .
   •  لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
   • گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته برای درخواستهای بیش از ده میلیارد ریال.