• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • سحاب
   سحاب
   سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)

   کاربرد سامانه در شعب

   انتقال وجه کارتی با استفاده از امکانات مرکز « شتاب» ( سحاب)

   سحاب چیست؟ 

   سحاب سامانه ای است که به مشتریان بانک امکان می دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز «‌شتاب» حواله کنند.

   بانک ایران زمین در یک نگاه: 
   • استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانک میسر است
   • جهت استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه کارتخوان (pin pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود.
   • جهت استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تکمیل کند.
   • ویژگیهای سحاب:  
   • حواله های « سحابی» فقط با کارت امکانپذیر است.
   • سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها و اینترنت بانک برای هر کارت در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال است. .
   • سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر کارت در هر شبانه روز معادل یکصدو پنجاه میلیون ریال است. .
   • جهت انتقال از طریق «‌سحاب» کارمزد به شرح زیر از انتقال دهنده دریافت می شود: .
   • تا مبلغ ده میلیون ریال: پنج هزار ریال .
   • به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود. .
   •  سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب):
   • امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد.
   • انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود. .
   • پس از انجام انتقال، نتیجه به صادرکننده دستور پرداخت اعلام می شود .
   • تسویه بین بانکی از طریق مرکز «‌شتاب» و پس از تصفیه کلیه تبادلات روزانه مرکز مزبور صورت می گیرد
   • امکان برگشت دستور پرداخت در «‌سحاب» وجود ندارد.
   • انتقال بین دو کارت صورت می پذیرد
   • در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شماره شانزده رقمی کارت درج می شود
   • وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می شود.
   • نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.
   • انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان پذیر است.
   • نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.
    انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است: :
   • شعب مجهز به دستگاه کارتخوان( در ساعات کاری)
   • برای انتقال حضور کارت انتقال دهنده لازم است.
    مشخصات کلی فرم:
   • شماره
   • تاریخ صدور دستور پرداخت
   • مشخصات هویتی درخواست کننده:
   • نام و نام خانوادگی
   • نام پدر
   • شماره شناسنامه
   • شماره ملی
   • تاریخ تولد و محل صدور
   • مشخصات اقامتی درخواست کننده:
   • آدرس
   • شماره تلفن
   • مشخصات انتقال
   • مبلغ( به عدد و حروف)
   • شماره کارت انتقال دهنده
   • مشخصات هویتی انتقال گیرنده
   • بانک مبدأ
   • نام و نام خانوادگی
   • مشخصات بانکی انتقال گیرنده
   • نام بانک مقصد
   • شماره کارت انتقال گیرنده

   متصدی شعبه پس از تکمیل فرم توسط صادرکننده دستور پرداخت و امضای آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسی قرار می دهد. احراز هویت عینی برای تأیید مندرجات فرم الزامی است. در صورت صحت مندرجات فرم و امکان برداشت از حساب، وجه مورد انتقال به وسیله کارت و شماره رمز کارت از حساب مشتری برداشت می شود. پس از برداشت از حساب مشتری ‏، فرم توسط متصدی مهر و امضا شده و به مشتری تسلیم می گردد. این عمل به معنی پذیرش دستور پرداخت است.