• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • ساتنا
   ساتنا
   ساتنا چیست؟

   ساتنا (سامانه تـسویه نـاخالص آنی) سیستمی است که به مشتریانِ یک بانک امکان می دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله ای را به هر حسابی در هر بانکی به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جایگزین مناسبی برای چکهای رمزدار بین بانکی است که به جای ابزارهای سنتی کاغذی از ارتباطات الکترونیک بین بانکی استفاده می کند. بر این اساس از طریق سامانه ساتنا، مشتریان بانک ایران زمین میتوانند با مراجعه به هریک از شعب این بانک، از حساب متمرکز خود نزد بانک ایران زمین به هر حسابی نزد سایر بانکها بصورت الکترونیکی انتقال وجه انجام دهند. 
    

   شرایط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانک ایران زمین:
   • مراجعه مشتری به یکی از شعب بانک ایران زمین و دریافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
   • تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه (بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک به متصدی شعبه (پذیرش صدور حواله از طریق ساتنا صرفاً از طریق دستور پرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذیرمی باشد)
   • صادر کننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طریق ساتنا) می بایست نزد بانک ایران زمین دارای حساب متمرکز باشد و با مراجعه به هریک از شعب بانک می تواند به حساب سایر بانکها انتقال وجه نماید.
   • دستور پرداخت صادرشده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذینفع (مقصد) ارسال نماید.
   • مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده، به حساب ذینفع در تاریخ دستورپرداخت برعهده بانک ذینفع (مقصد) است و در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت نمی با شد.
   • حواله های «ساتنا» حداکثر تا پایان روز کاری که مشتری درخواست داده است به حساب مقصد واریز می شود.
   • مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر کننده (مشتری) آن است.
   • درصورتیکه به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پایان روزکاری بعد به بانک مبداء عودت خواهد داد.