• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • تلفنبانک
   تلفنبانک
   سیستم تلفن بانک ایران زمین یک سامانه اطلاع رسانی و ارائه سرویس 24 ساعته می باشد. این سرویس  برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعب را ندارند و یا در نزدیکی آنان شعبه ای وجود ندارد، سرویس مناسبی می باشد.

    

   فرایند درخواست فعال سازی:
   • افتتاح حساب
   • مراجعه به یکی از نزدیکترین شعب بانک و درخواست سرویس برای شماره مشتری خود
   • دریافت رمز

    

   نحوه استفاده از سرویس:
   • تماس با شماره تلفن (24760- 021)
   • ورود از طریق شماره کارت و رمز دوم
   • ورود از طریق شماره سپرده و رمز اول
   • ورود از طریق شماره مشتری و رمز اول

    

   خدمات تلفن بانک برای اشخاص حقیقی:
     کارت و رمز دوم (شما می توانید رمز دوم کارت را از دستگاه خودپرداز دریافت نمائید):
   •  انسداد کارت
   •  دریافت موجودی
   •  صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار4 گردش آخر)
   •  مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
     شماره سپرده و رمز اول:
   •   مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
   • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
   • مدیریت تسهیلات
   • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
   • انتقال وجه
   • تغییر تنظیمات
   • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
   • تغییر سپرده پیش فرض
     شماره مشتری و رمز اول:
   • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
   • مدیریت پرداخت (پرداخت قبض – خرید شارژ)
   • مدیریت تسهیلات
   • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
   • انتقال وجه
   • تغییر تنظیمات
   • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
   • تغییر سپرده پیش فرض

    

   خدمات تلفن بانک برای اشخاص حقوقی:
   • مدیریت سپرده (صورتحساب (شنیدن 3 گردش آخر و دریافت دورنگار گردش های حساب))
   • مدیریت چک (در صورت ورود با شماره سپرده جاری)
   • تغییر تنظیمات
   • خدمات عمومی (دریافت شماره شبا)
   • تغییر سپرده پیش فرض