• عدم برگزاری مجامع بانک ایران زمین در تاریخ 96/12/23

   عدم برگزاری مجامع بانک ایران زمین در تاریخ 96/12/23

   عدم برگزاری مجامع بانک ایران زمین در تاریخ 96/12/23

   مجامع بانک ایران زمین، در روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 تشکیل نگردید.

   بدین وسیله به اطلاع می رساند، به دلیل عدم دریافت مجوز برگزاری مجمع از بانک مرکزی ج.ا.ا.، مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (برای سال مالی منتهی به 1395/12/30) در روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 تشکیل نگردید. لذا زمان آتی برگزاری مجامع فوق متعاقباً اعلام و اطلاع رسانی می شود.


   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: