• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی مناقصه عمومی شماره 98/02/پ

   آگهی مناقصه عمومی شماره 98/02/پ

   آگهی مناقصه عمومی شماره 98/02/پ

   بانک ایران زمین در نظر دارد به منظور تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاه های خودپرداز و رول دستگاه های پایانه فروشگاهی نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

   متقاضیان جهت دریافت "اسناد مناقصه" با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 2-122559-13-198 به نام مزایده و مناقصه امور مالی بانک ایران زمین از تاریخ انتشار این آگهی لغایت چهارشنبه 1398/05/16 ساعت 14:00 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه همکف، اداره پشتیبانی مراجعه و پیشنهاد های خود را حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 1398/05/23 به واحد مذکورتسلیم نمایند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: